Cài đặt và tùy biến
Cài đặt hình ảnh làm hình nền

Mở ứng dụng "Thư viện" Gallery app Wiko:
- Chọn 1 hình,
- Nhấn vào ,
- Nhấn vào "Cài đặt làm",
- Nhấn vào Gallery app Wiko "Hình nền",
- Nhấn vào tùy chọn cần thiết,
- Nhấn vào "Đặt hình nền",
- Nhấn vào tùy chọn cần thiết để lưu.


BLOOM2 - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - LENNY - LENNY2 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - SUNSET - SUNSET2 -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: