Cuộc gọi
Ẩn số người gọi

Mở ứng dụng "Điện thoại": Phone app,
- nhấn vào Parameters WIko,

- nhấn vòa "Cài đặt",
- nhấn vào "Mạng di động" hoặc "Cài đặt cuộc gọi",
- nhấn vào "Mạng di động"
- chọn 1 Sim đối với những điện thoại 2 Sim,
- nhấn vào "Cài đặt cuộc gọi GSM" hoặc "Cài đặt bổ sung",
- nhấn vào ID người gọi
hoặc
- nhấn vào "Cài đặt bổ sung",
- nhấn vào ID người gọi
- Kích chọn vào hộp "Ẩn số".


HIGHWAY PURE - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: