Danh ba
Nhập/Xuất danh bạ

Mở ứng dụn danh bạ ,
- Nhấn vào ,
- Nhấn vào Nhập/Xuất,
- Chọn nguồn (Điện thoại, thẻ sim, tài khoản Gmail, etc.),
- Nhấn vào "Tiếp tục" nếu được yêu cầu,
- Chọn điểm đến (Điện thoại, thẻ sim, tài khoản Gmail, etc.),
- Nhấn vào "Tiếp tục" nếu được yêu cầu,
- Chọn địa chỉ liên lạc,
- Nhấn OK để lưu.
 
BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: