Kết nối
Kiểm tra sự phù hợp của Bluetooth

1. Kiểm tra xem phiên bản Buletooth của thiết bị ngoại vi (thiết bị đã kết nối, loa,v.v) có phù hợp với điện thoại Wiko 4.0,
2. Kiểm tra xem nhà sản xuất thiết bị ngoại vi có phù hợp với phiên bản Android của điện thoại Wiko,*
3. Kiểm tra xem cập nhật hệ thống mới nhất của điện thoại đã được cài đặt.**

* Nhấn vào đây để biết cách kiểm tra phiên bản Android của điện thoại.
** Nhấn vào đây để biết cách kiểm tra các cập nhật hệ thống của điện thoại.
 

FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: