Cài đặt và tùy biến
Điều chỉnh chế độ ngủ

Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Hiển thị",
- Nhấn vào " Chế độ ngủ"
- Chọn chế độ ngủ từ 15 giây đến 30 giây.
BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: