Kết nối
Duy trì kết nối Wifi trong khi ở chế độ ngủ

Mở ứng dụng "cài đặt"  :
- nhấn vào Wi-Fi hoặc WLAN,
- kích hoạt Wi-FI hoặc WLAN nếu được yêu cầu,
- nhấn vào
 ,
- nhấn vào "Duy trì kết nối Wifi trong khi ở chế độ ngủ",
- chọn: "luôn luôn" hoặc "Chỉ khi cắm vào nguồn điện".

JERRY 2 - KENNY - LENNY4 PLUS - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: