Tin nhắn
Tự động trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn SMS không có sẵn


Ngay sau khi nhận được một cuộc gọi:
- vuốt biểu tượng trung tâm trở lên để gửi phản hồi SMS nhanh.


Để chỉnh sửa phản hồi nhanh:
- mở ứng dụng "Điện thoại":
- gõ vào 
- Chọn cài đặt",
- gõ vào "tổng quan" nếu cần thiết,
- gõ vào "trả lời nhanh",
- chỉnh sửa phản hồi nhanh để sửa đổi và nhấn OK để lưu.


JERRY - JERRY 2 - KENNY - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: