Xử lí sự cô
Tìm ứng dụng bị vô hiệu hóa


Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- nhấn vào "Các ứng dụng",
- nhấn vào "Tất cả các ứng dụng",* 
- nhấn vào "Vô hiệu hóa"
- nhấn vào ứng dụng cần thiết,
- nhấn vào "Kích hoạt" nếu cần.

* "Tất cả các ứng dụng"  không được hiển thị nếu không có ứng dụng bị vô hiệu hóa
JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY3 - LENNY4 PLUS - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: