Xử lí sự cô
Tải Adobe Reader cho máy tính để mở các file "Thông tin kĩ thuật" và "hướng dẫn sử dụng" ở định dạng pdf

Kiểm tra máy tính của bạn đã có chương trình đọc tập tin định dạng PDF hay chưa
Nếu chưa, nhấn vào đây để tải phần mền Adobe Reader miễn phí trên trang web chính thức.*

* Các phần mềm ứng dụng và các liên kết được đề cập bởi Wiko trên trang web này chỉ để thông tin đến người sử dụng và làm phong phú thêm trải nghiệm di động của họ. Trong mọi trường hợp, Wiko sẽ KHÔNG lấy lợi thế vật chất hoặc tuyên bố quyền sở hữu của các ứng dụng này. Các chủ sở hữu của các ứng dụng này có thể liên hệ với Wiko bất cứ lúc nào để yêu cầu thu hồi việc sử dụng ứng dụng của họ, nếu như họ muốn.
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: