Xử lí sự cô
Kiểm tra cập nhật hệ thống

Mở "Cập nhật hệ thống" System updates app hoặc 
- nhấn vào "kiểm tra cập nhật"
* Tác vụ này không ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân và cài đặt của bạn.

FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: