Cài đặt và tùy biến
Tạo một thư mục để tập hợp các ứng dụng

Chọn một ứng dụng bằng cách nhấn giữ nó một vài giây:
- Để tạo một thư mục hãy kéo các ứng dụng vào nhau.
Bạn có thể làm tương tự:
- Thêm những ứng dụng khác vào trong thư mục này,
- Thay thế thư mục này bằng cách nhấn giữ nó trong một vài giây.


BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: