Cài đặt và tùy biến
Đặt một số liên lạc trên màn hình hình chính

Mở ứng dụng "Danh bạ"Contacts app Wiko:
- Chọn một số liên lạc,
- Nhấn vào Parameters WIko,
- Nhấn vào "Đặt trên màn hình chính".
BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: