Mẹo và thủ thuật
Kiểm soát việc sử dụng dữ liệu


Đặt cảnh báo để kiểm soát việc dữ liệu sử dụng hàng tháng và ấn định ngưỡng không vượt quá:
- mở ứng dụng "Cài đặt" 
- chạm vào "dữ liệu sử dụng",
- bật "Dữ liệu di động", *
- chạm vào "Chu kỳ thanh toán",
- chạm vào "Chu kỳ thanh toán" để nhập thời gian lập hóa đơn của bạn,
- bật "Đặt dữ liệu cảnh báo" rồi bấm vào "Cảnh báo dữ liệu" và nhập cài đặt của bạn,
- bật "Đặt dữ liệu giới hạn" rồi nhấn vào "Giới hạn dữ liệu" và nhập cài đặt của bạn. **


* Đối với các mô hình hai SIM, bạn có thể đặt một cảnh báo và ngưỡng cho mỗi thẻ SIM.


JERRY 2 - KENNY - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: