Danh ba
Cài đặt hình ảnh cho một số liên lạc

Chức năng này không sử dụng được nếu danh bạ được lưu trong thẻ Sim.
Mở ứng dụng "Thư viện" Gallery app Wiko:
- chọn 1 bức tranh,
- nhấn vào 

- nhấn vào "Đặt ả
nh làm", hoặc "Cài đặt làm",
- nhấn vào "Ảnh của liên hệ" Contacts app Wiko,
- chọn một số liên lạc,
- nhấn "Crop photo" để thu nhỏ ảnh và/ hoặc nhấn " xong" hoặc nhấn "Lưu".
hoặc
Mở ứng dụng "Danh bạ" Contacts app Wiko:
- chọn 1 số liên lạc,
- nhấn vào Modify contact Wiko,
- nhấn vào "Change Wiko thay đổi" hoặc nhấn vào ,
- nhấn vào "Chụp ảnh" hoặc "Chọn ảnh" hoặc "chọn  ảnh mới",
- nhấn "Crop photo" để thu nhỏ ảnh và/ hoặc nhấn " xong" hoặc nhấn "Lưu".

* Nhấn vào đây để biết cách Nhập/Xuất danh bạ qua điện thoại. 

BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JIMMY - K-KOOL - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: