Cập nhật và thiết lập lại
Cập nhật hệ điều hành Android từ điện thoại (cập nhật bằng Over The Air, OTA)

Cập nhật Over The Air (OTA) sẽ điều chỉnh cho hệ điều hành Android và cài đặt phiên bản mới nhất (nếu có) mà không xóa dữ liệu cá nhân:

1. Mở kết nối Internet (Wiko khuyên bạn nên dùng kết nối WI-FI cho điều kiện tải tốt nhất) *
2. Mở "Cài đặt" Settings app Wikohoặc 
3. Nhấn vào "Thông tin thiết bị" hoặc "Thông tin điện thoại",
4. nhấn vào vào "Cập nhật hệ thống".
hoặc là
- nhấn vào "ứng dụng cập nhật hệ thống" hoặc 

* Nhấn vào đây để biết cách kích hoạt kết nối Wi-Fi.
 


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: