Cài đặt và tùy biến
Cài đặt hình ảnh làm hình nền

Trượt màn hình chính lên từ trung tâm,
- Nhấn vào "Hình nền",
- Để cài đặt hình nền của Wiko, nhấn vào "Ảnh" hoặc chọn một thư viện,
- Chọn 1 hình ảnh,
- Chọn 1 kiểu xem nếu muốn và nhấn vào  "Hoàn thành".
FEVER - K-KOOL - LENNY3 - ROBBY - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: