Kết nối
Chia sẽ kết nối Internet


Đảm bảo kích hoạt dữ liệu di động.*
Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- nhấn vào "More" 
More Wiko,
- nhấn vào  "Chia sẻ kết nối và điểm phát sóng di động",
- chọn :
- "Wi-Fi di động hoặc điểm phát sóng WLAN",
hoặc
- cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi
hoặc
- "chia sẻ kết nối Blutooth".
* Nhấn vào đây để biết cách Kích hoạt/Vô hiệu hóa dữ liệu di động (Kết nối Internet) 

FEVER - GETAWAY - HIGHWAY PURE - K-KOOL - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: